Algoritmes fora

Nom de l’activitat:

Algoritmes fora

Descripció

El curs de ALGORITMES FORA pretén oferir a les docents de primària (quart, cinquè i sisè) una visió centrada en la participació activa de l’alumnat. La societat del segle XXI és dinàmica i canviant, i com a docents, hem d’oferir propostes pràctiques a l’alumnat perquè puguin resoldre els reptes i tinguin un paper actiu. 
De tal manera que es pretén aconseguir que els participants canviïn la seva percepció de la didàctica de les matemàtiques oferint pautes, exemples, materials manipulatius, metodologia … per tal de treballar de manera més competencial i propera a l'alumnat. 
El curs s’inicia a través d’una aproximació conceptual de la metodologia i model pedagògic que s’ha desenvolupat recentment. S'exposa el que es considera una metodologia activa i manipulativa, i quins elements han de desenvolupar-se per que es pugui portar a terme de manera adequada. 
Treballarem activitats i tasques en les que intervenen aspectes importants com la competència lingüística, l’aprenentatge cooperatiu, aspectes emocionals, el raonament matemàtic, el diàleg matemàtic, rutines diàries matemàtiques, estratègies i raonaments matemàtics …
Es dividirà en 4 mòduls on es treballarà les operacions (multiplicació, divisió, fraccions, màxim i mínim comú múltiple), el càlcul mental i la resolució de problemes amb material manipulatiu, visual i simbòlic en aquests tres cursos de primària.
A cada sessió es presentaran materials manipulables, activitats, aplicacions i jocs que permetin als alumnes construir el seu propi coneixement matemàtic. 
Per últim, cal destacar que en totes les propostes i recursos  que s’ofereix al curs estan contrastades amb estudis i articles que reforcen aquest model pedagògic.

Objectius

 • Proposar pautes per tal d’establir rutines d’aula que facilitin l’aprenentatge.
 • Promoure una visió positiva respecte les matemàtiques entre l’alumnat.
 • Valorar la importància del material manipulable per tal de passar del coneixement concret a l'abstracte.
 • Treballar amb el material manipulable per interioritzar el sentit numèric de les diferents operacions i la resolució de problemes.
 • Fomentar la competència comunicativa amb la promoció del discurs matemàtic a l’aula.

Continguts

MÒDUL 1 “PROBLEMES I  CÀLCUL MENTAL”
 
 • Presentació de la filosofia de treball, el model CPA (concret, pictòric i abstracte).
 • Resolució de problemes potenciant la fase gràfica.
 • Coneixement dels problemes a trossos com a eina per treballar la manca o la dificultat en la comprensió lectora de l’alumnat. 
 • Fluïdesa, la flexibilitat i l’eficiència en el càlcul a partir de la rutina dels NUMBER TALKS.
 • Les estratègies de càlcul i comunicatives alhora que es propicia una escolta activa i la cooperació entre iguals (diàleg matemàtic).
 

MÒDUL 2 “OPERACIONS (multiplicació i divisió)”: 
 
 • Relació entre la multiplicació i la suma.
 • Activitats que permetin construir les taules de multiplicar a partir de la manipulació i veure diferents maneres de representar-les per poder visualitzar-les.
 • Descomposició dels números a partir de diferents materials i veure la relació entre aquesta representació i la multiplicació seguint el model d'àrea.
 • Relació entre la representació de la descomposició i la multiplicació siguent el model d’àrea.
 • Les divisions seguint el model d’àrea i el del tanteig.
 

MÒDUL 3 “LES FRACCIONS”:
 
 • El concepte de fracció o nombre fraccionari.
 • Les fraccions mitjançant la manipulació de materials.
 • Les fraccions amb diferents representacions (dibuix, recta numèrica…)
 

MÒDUL 4: “OPERACIONS AMB FRACCIONS. TREBALL DEL MCM I MCD”
 
 • La suma i la resta de fraccions amb materials i representacions. 
 • La multiplicació i la divisió de fraccions amb materials i representacions. 
 • El Mínim Comú Múltiple.
 • El Màxim Comú Divisor.
 • El Mínim Comú Múltiple i Màxim Comú Divisor amb materials i representacions.

Hores de durada

30 hores

Destinatàries

Primària (4t. 5è i 6è)

Convocatòries

A la nostra escola es fan convocatòries de tots els cursos cada mes. Sempre hi ha dues activades per fer la matrícula, les dels dos mesos següents al que estiguem en aquell moment, fins a omplir grup.

Preu

40€

Primària

Duració
30 hores

Reconegut per educació

100% online

Preu
40€

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació Generalitat de Catalunya