, , , , , , ,

El treball cooperatiu a les aules.

40,00

Nom de l’activitat:

El treball cooperatiu a les aules.

Descripció:

Més enllà del treball en grup, més enllà de la col·laboració o l’ajuda, treballar cooperativament significa un compromís amb companys i companyes, una implicació en les feines personals per a l’aprenentatge col·lectiu. No obstant això, què és el treball cooperatiu? Per què treballar cooperativament?

Quines tècniques de treball cooperatiu són més comunes…? El curs “Treball cooperatiu a les aules” dona resposta a aquestes qüestions alhora que aporta els coneixements necessaris i tècniques per a crear un clima d’ aula més apropiat per a l’ aprenentatge, aprofitar i potenciar la interacció entre iguals com a factor d’ aprenentatge i aconseguir així millors resultats acadèmics i un major desenvolupament personal i social dels i les alumnes.

La metodologia utilitzada és activa, participativa i constructivista, basat en la comunicació i interacció constant, on el i la participant anirà adquirint els continguts del curs a partir de coneixements teòrics i pràctics que s’aniran treballant al llarg del curs, així com la reflexió i síntesi de les idees compartides, mitjançant material en  PDF, activitats, etc.

Al final del curs el o la participant haurà de fer un petit projecte basat en el treball cooperatiu i dirigit a un dels nivells educatius. Hi haurà un seguiment personalitzat per part de la persona responsable d’aquesta formació per a resoldre els dubtes i acompanyar en les dificultats que puguin anar sorgint en el moment; aplicar els continguts de forma pràctica a les necessitats reals de cada aula.

La metodologia de la formació és a través diferents recursos, com videos, fòrums, tasques, qüestionaris i pdfs, volem que les participants tinguin desig d’aprendre mentre gaudeixen del que aprenen. Recursos i eines proporcionades a través de la plataforma Moodle que fem servir al Campus de la nostra escola. I sempre amb l’acompanyament de la formadora.

El lloc de l’activitat és online, curs telemàtic (en línea asíncron) a través de la plataforma Moodle, al Campus de l’escola, i l’horari a distribuir com millor convingui a la participant durant les dates de la convocatòria.

Objectius:

 • Conèixer que és el treball cooperatiu i llurs característiques.
 • Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l’aula.
 • Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica.
 • Capacitar al docent o professional amb els coneixements necessaris per a desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.
 • Disposar de les estratègies necessàries per a dissenyar una activitat d’ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.

Continguts

Mòdul 1: Concepte i característiques de l’ estructura cooperativa.

 • Què és l’aprenentatge cooperatiu.
 • Quines característiques ha de tenir una activitat perquè sigui cooperativa.
 • La formació de grups.
 • Passos per a l’organització interna dels grups/equips.
 • Àmbits d’intervenció.

Mòdul 2: Dinàmiques de Cohesió de grup.

 • La cohesió de grup.
 • Dinàmiques per fomentar la participació, el debat i el consens en la presa de decisions.
 • Dinàmiques per afavorir la interrelació, el coneixement mutu i la distensió dins del grup.
 • Estratègies i dinàmiques per facilitar la participació dels alumnes corrents en el procés d’inclusió d’algun company i potenciar el coneixement mutu.
 • Activitats per mostrar la importància de treballar en equip i demostrar-ne l’eficàcia.
 • Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de manera cooperativa.
 • Dinàmiques de cohesió de grup.

Mòdul 3: Estructures cooperatives simples i complexes.

 • Algunes estructures cooperatives: Simples I
 • Algunes estructures cooperatives: Simples II
 • Algunes estructures cooperatives complexes o tècniques cooperatives.
 • Unitat Didàctica estructurada de forma cooperativa
 • Estructures cooperatives.

Mòdul 4: Treball en equip com a contingut per aprendre.

 • Aprendre a treballar en equip.
 • Els plans de l’equip.
 • Recurs: Model 1 i 2 URL.
 • Revisió del pla de l’equip.
 • El quadern de l’equip.
 • El procés d’avaluació.
 • Projecte final.

Formadora:

Júlia Girol

Hores de durada

30 hores

Etapes educatives

Primària i secundària.

Preu

40€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok @desigdaprendre sempre estareu informades de tot en primicia.

Convocatoria

, ,

Durada

30

Scroll al inicio