fbpx
, , , , , ,

Les capses d’aprenentatge: un camí cap a l’autonomia

90,00

Nom de l’activitat:

Les capses d’aprenentatge: un camí cap a l’autonomia

Descripció:

Aquest curs enfocat a mestres d’educació primària i secundària ens servirà per aprendre què són les capses d’aprenentatge i com crear-ne diverses des de zero per poder-les aplicar a l’aula amb l’alumnat. Aprendrem a crear capses transversals, globalitzades i de diferents àrees curriculars. Veurem quins són els aspectes que s’han de tenir en compte i quins són els principals objectius que s’han d’assolir.
De la mateixa manera, no solament ens centrarem en la creació de capses, sinó que aprendrem a com es gestionen aquestes a l’aula amb els infants i quins són els passos a seguir per tal de poder-les implementar amb èxit.
Com avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i tenir en compte quines competències específiques, clau i sabers bàsics, així com diferents maneres d’avaluar i documentar tot allò que es fa a l’aula amb aquesta metodologia, serà un dels punts clau a l’hora d’idear les
capses d’aprenentatge.

Objectius:

  • Aprendre a crear capses d’aprenentatge com a una nova metodologia d’aprenentatge a l’aula.
  • Crear capses d’aprenentatge amb un enfocament globalitzat i de manera transversal per potenciar l’aprenentatge cooperatiu, autònom i competencial de l’alumnat.
  • Saber com gestionar les capses d’aprenentatge a l’aula per implementar-les amb èxit.
  • Dissenyar, revisar i implementar diverses maneres d’avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat amb la metodologia per capses d’aprenentatge.

 

Continguts

Mòdul 1. Què són les capses d’aprenentatge i la seva gestió a l’aula.
Al llarg d’aquest mòdul els i les participants del curs aprendran què són les capses d’aprenentatge, quin és l’origen d’aquesta metodologia i com aplicar-la a l’aula. També, ens enfocarem en com temporalitzar les capses i quin és el paper que ha d’adquirir el personal docent al llarg del procés d’aprenentatge de l’alumnat. Per últim, es treballarà en l’adequació de les capses per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
1.  Introducció.
2.  Les capses d’aprenentatge com a metodologia a l’aula.
2.1 Què és el treball per capses d’aprenentatge.
2.2  L’origen i l’evolució de les capses.
2.3 A qui van dirigides les capses d’aprenentatge?
3.  Gestió de les capses d’aprenentatge a l’aula.
3.1 Els grups.
3.2 Distribució de capses.
3.3 Temporització.

3.4 Capses lliures i ocupades.
3.5 Registre.

4. El paper del docent al llarg del procés d’aprenentatge de l’alumnat.
5. Adequació de les capses per alumnat amb NESE.
5.1 Són adequades les capses d’aprenentatge per alumnat NESE?
5.2 Adaptacions a les capses d’aprenentatge.
6. Conclusions.
7. Referències bibliogràfiques.

Mòdul 2. Creació de capses d’aprenentatge:
Al llarg d’aquest mòdul, els participants aprendran a crear capses d’aprenentatge des de zero de qualsevol àrea d’aprenentatge a partir de patrons bàsics que veurem al llarg del curs. Treballarem en els elements, així com en les fases que s’han de seguir per desenvolupar capses d’aprenentatge. Veurem també quin tipus d’activitats podem incloure a
les capses, així com quins sistemes existeixen per al desenvolupament de l’autonomia i la cooperació entre l’alumnat. Per últim, parlarem dels objectius a assolir amb aquesta metodologia i es mostraran molts exemples de capses d’aprenentatge i tots els recursos del seu interior dels tres cicles d’educació primària (cicle inicial, mitjà i superior) i a secundària, totes preparades per aplicar a l’aula. De la mateixa manera, es donaran plantilles perquè els participants puguin crear fàcilment les seves pròpies caixes.
1. Introducció.
2. Elements que han de contenir les capses d’aprenentatge.
2.1 Dossiers instructius.
2.2 Materials de les capses.
3. Fases a seguir pel desenvolupament de les capses d’aprenentatge.
3.1 Planificació de la idea – Continguts generals i específics.

3.2 Objectius generals i específics.
3.3 Seqüenciació didàctica de la capsa.
3.4 Maquetació i creació.
4. Activitats
4.1 Com han de ser les activitats dins les capses d’aprenentatge?
4.2 Activitats autocorrectives.
4.3 Exemples i plantilles d’activitats autocorrectives.
5. Sistemes a emprar a l’hora de crear capses autònomes.
5.1 Sistema numèric.
5.2  Sistema de gomets de colors.
6. Conclusions.
7. Referències bibliogràfiques.

Mòdul 3. L’avaluació i l’autoavaluació de l’alumnat a les capses d’aprenentatge:
Al llarg d’aquest últim mòdul, els participants ja hauran creat les seves capses d’aprenentatge però encara caldrà tractar un punt clau en tot aquest procés: l’avaluació i l’autoavaluació. Veurem quines opcions tenim els i les docents per avaluar les capses i com l’alumnat pot autoavaluar-se durant el procés d’aprenentatge. De la mateixa manera,
veurem quins sabers cal avaluar, així com les evidències d’aprenentatge que poden quedar enregistrades i documentades.
1. Introducció.
2. L’avaluació amb les capses d’aprenentatge.
2.1 Importància de l’avaluació dins les capses d’aprenentatge.
2.2 Tipus d’avaluació LOMLOE.
2.3 Què avaluar segons la LOMLOE dins les capses d’aprenentatge?
3. Tipus d’avaluació que el personal docent pot aplicar amb les capses d’aprenentatge.
3.1 Graelles o rúbriques.

3.2 Converses.
3.3 Feines realitzades.
4. Documentació: una forma de deixar registrat tot allò que s’ha fet al llarg del procés.
4.1 Què són les documentacions?
4.2 Utilitat de les documentacions a l’aula.
4.3 Què documentar?
5. Eines d’autoavaluació on els infants reflexionin sobre el seu procés d’aprenentatge?
5.1 Graelles.
5.2 Fitxes reflexives o contracte.
5.3 Vídeos i entrevistes entre iguals.
5.4 Llibreta d’aprenentatge.
6. Gestió de les feines que l’alumnat completa al llarg de les capses d’aprenentatge.
7. Conclusions.
8. Referències bibliogràfiques.

Formadora

Núria Iserte de @capsesaprenentatge

Hores de durada

40 hores

Etapes educatives

Primària i secundària

Preu

90€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok @desigdaprendre sempre estaràs informada de tot en primicia.

Convocatoria

, , ,

Durada

30

Scroll al inicio